Domů › Moderni-stroje-pro-vyuku

Moderní stroje pro výuku

Realizujeme projekt v rámci iROP – Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ STRAKONICE Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/ 0002664 v hodnotě 30.862.272 Kč.

„Název projektu: Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ STRAKONICE
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002664
 
Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)
 
Hlavním cílem projektu Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice je zkvalitnění vzdělávání technických oborů na VOŠ, SPS a SOŠ řemesel a služeb vedoucí k lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Mezi dílčí cíle patří:
- zlepšení podmínek odborné praktické výuky a zkvalitnění přípravy žáků školy na praxi u zaměstnavatelů,
- modernizace vybavení školy pro praktickou výuku, zlepšení technologické vybavenosti školy
- zatraktivnění výuky a zvýšení zájmu žáků o výuku strojírenských předmětů
- zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu, resp. zvýšení jejich připravenosti k dalšímu případnému studiu
- zvýšení úrovně vybavenosti škol a přiblížení se standardům EU.
- zvýšení bezpečnosti žáků školy - eliminace úrazů v důsledku využívání zastaralých strojů, příprava na moderních a bezpečných technologiích
- zlepšení konektivity budovy školy na úroveň Standardů konektivity
- součástí projektu je spolupráce VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb se základními školami, která bude navázána na seznámení žáků s novými technologiemi v oblasti strojírenských oborů.
 
Ke spolupráci budou využity výstupy projektu. Žadatel bude v rámci projektu spolupracovat se Strojní fakultou Západočeské univerzity.