Tento projekt má za cíl zlepšit podmínky pro výuku technických oborů na VOŠ a SPŠ Strakonice, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v technických oborech školy. Umožní rovné příležitosti přístupu k informacím a kariérovému poradenství pro žáky ZŠ i z hůře dostupných oblastí regionu, zaměří se na racionalizaci jejich volby další vzdělávací cesty, se zapojením externích odborníků poskytne absolvování testů studijních předpokladů. V rámci informačních dnů budou probíhat praktické ukázky výuky specifických odborných předmětů s aktivním zapojením žáků ZŠ. Budou vytvořeny nové informační a prezentační materiály k popularizaci techn. oborů školy prostřednictvím médii, výstav a exkurzí ve školách i v rámci kraje, organizovány přehlídky a soutěže v oblasti techn. oborů, akce pro nadané žáky. Budou vytvořeny nové výukové materiály zaměřené na rozvoj techn. předmětů, podnikatelských kompetencí a finanční gramotnosti, i další činnosti směřujících k motivaci žáků vzdělávat se v techn. oborech.

Podporované aktivity:

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.

Popis cílové skupiny:

Cílovými skupinami jsou především žáci základních škol (především 8. a 9. tříd, ale i nižších ročníků, kteří budou využívat výuky předmětu Pracovní činnosti v prostorách VOŠ a SPŠ Strakonice) v Jihočeském kraji (tedy i žáci ze ZŠ z hůře dostupných oblastí), a žáci VOŠ a SPŠ Strakonice, případně žáci jiných středních škol v Jihočeském kraji, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu nesprávnou volbou vzdělávací cesty. Dále pracovníci škol, kariéroví (výchovní) poradci a pedagogové SPŠ a VOŠ Strakonice, kteří se budou podílet na přípravě a organizaci informačních dnů, kampaní a veškerých poradenských činností, přehlídek a soutěží, na tvorbě informačních, prezentačních a výukových materiálů a vedoucí pracovníci školy, kteří vytvoří pro realizaci projektu optimální podmínky.

Realizační tým:

  • Manažer projektu:   Ing. Miroslav Kříž
  • Věcný manažer:   Ing. Miroslav Kříž a Ing. Martina Gerčáková
  • Finanční manažer:   Mgr. Miroslava Telingerová
  • Administrativní pracovník:   Dana Marešová, DiS