Technické lyceum

  • 78–42-M/001
  • 78–42-M/01 – nový kód od školního roku 2009/2010, tento kód uvádějte na přihlášku ke studiu

Tento studijní obor je vhodný pro chlapce i dívky. Studijní obor je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technických a technicko-ekonomických směrů. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia.

Technické lyceum přispívá ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých školách, případně VOŠ příslušného zaměření. Jedná se tedy o podchycení části populace, která může úspěšně provádět zásadní technické inovace, podpořit exportní schopnost a celkovou konkurence-schopnost českého průmyslu a podílet se na kooperaci v rámci nadnárodních společností.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika a přírodovědné předměty. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání. Toto učivo plní průpravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné, povinné pro všechny žáky, druhou, menší část, představuje učivo variabilní (výběrové). Funkcí výběrového učiva je jednak vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím lepší předpoklady pro jejich profesní rozhodování, jednak prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

  • Učební plán: 78-42-M/001 Technické lyceum - dobíhající obor
  • Učební plán: 78-42-M/01 Technické lyceum