Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení na maturitní obory začíná 23. 6. 2020.

 

INFORMACE PRO NEÚSPĚŠNÉ UCHAZEČE V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3, doporučuje uchazečům, kteří nebyli úspěšní v 1. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání PRAKTICKÁ SESTRA v Českých Budějovicích, aby se přihlásili do dalšího kola přijímacího řízení na detašovaná pracoviště v Prachaticích nebo Strakonicích, kde jsou ještě volná místa pro přijetí.

Informace dostanou uchazeči na webových stránkách http://www.szscb.cz/ a školním facebooku, případně na sekretariátu školy, tel. 387 023 011.

 V Č. Budějovicích 16. 6. 2020                                                         PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v. r.

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory

Pro čtyřleté maturitní obory

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů, to je nejpozději do 22. 6. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, zanikají posledním dnem 5 denní lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na této škole.

 

Pro nástavbové studium

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč tím, že se do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů dostaví na sekretariát školy a vyplní evidenční list.

 Zveřejněno 15.06.2020

 

Výsledky přijímacího řízení - tříleté obory

Uchazečům přijatým ke vzdělávání již nebude zasíláno žádné jiné rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů. Zápisový lístek můžete doručit osobně do budovy školy Zvolenská 934 nebo zaslat poštou na adresu VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel. 604 162 855.

Průvodce přijímacím řízením

Změna termínu jednotných přijímacích zkoušek

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky  

 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

zdroj: www.msmt.cz

 

 

Přihlášky pro přijímací řízení 2020/21

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 2. března 2020.

Kritéria přijímacího řízení 2020/21 (ke stažení)

 

U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).

U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu.

Čtyřleté obory a nástavbové studium - jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, které zajišťuje společnost CERMAT.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.

Učební obory

  • 22. 4. 2020 bez přijímací zkoušky

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Počet přijímaných žáků

Maturitní obory

Učební obory