Projekty Erasmus+

Na období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 uspěla naše škola v rámci vzdělávacího programu Evropské unie ERASMUS+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností, a stane se tak realizátorem dvou schválených projektů spolupráce škol a výměny dobré praxe.

Výběr studentů účastnících se mobilit bude probíhat na základě jejich výchovně vzdělávacích výsledků v předchozí části studia a posouzení přínosu mobility pro jejich další vzdělávání a profesní rozvoj, s ohledem na jejich způsobilost, zájem o obor, zodpovědný přístup k řešení úkolů, samostatnost a zralost.

Rozděleni a přesto spolu, Česko-slovenská spolupráce, č. 2019-1-CZ01-KA229-061283_1 

Projekt česko-slovenské spolupráce Rozděleni a přesto spolu je společných projektem naší VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice a slovenské Střední odborné školy Levice. Zaměřuje se na rozvoj mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání a odborném výcviku pro učební obory, zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností žáků především oborů kuchař – číšník a kadeřník s ohledem na jejich význam pro trh práce, podporu podnikavosti, kreativity a mezikulturního povědomí.

Během výměnných pobytů budou žáci společně pracovat pod dohledem učitelů odborného výcviku na zadaných tématech dle svých oborů, budou vytvářet podklady pro elektronickou kuchařskou knihu a elektronickou knihu účesů pomocí video a fotodokumentace ve spolupráci s žáky oborů Elektrikář a Grafik digitálních médií. Dále se budou seznamovat se specifiky odlišné kultury, historie, životního stylu. Součástí budou též společná školení odborných pedagogických pracovníků, v rámci kterých proběhne mj. srovnání českého a slovenského systému odborného školství, metod práce, jednotlivých přístupů, propojení s praxí. Žáci oboru Aranžér a Grafik digitálních médií vytvoří v rámci odborného výcviku informační banner o celkové spolupráci na projektu, který bude umístěn ve společenských prostorách jednotlivých škol. Žáci budou též společně vytvářet elektronický slovníček českých a slovenských odborných výrazů ze svých profesí. Výstupy projektu budou k dispozici mj. online na webových stránkách projektu.

Schválené finanční prostředky 28 176.00 EUR

 

Start Up! Classroom, č. 2019-1-DE03-KA229-060170_2

Tento projekt, plánovaný na dva školní roky, je založen na spolupráci učitelů a studentů naší Střední průmyslové školy oboru strojírenství a obalové techniky a německé Berufliche Schule des Kreises Ostholstein v Eutinu. Cílem je pomocí mobility mezi školami a dalšími institucemi vytvořit ve škole prostředí pro učení, které podporuje inovace a kreativitu na straně žáka i učitele. K tomu přispěje též zapojení mladých a úspěšných podniků elektrotechnického průmyslu z EU, spolupráce s IQSH (Institut pro rozvoj kvality ve školách ve Šlesvicku-Holštýnsku), s VŠTE v Českých Budějovicích atd. Vytvořená učebna automatizace a elektrotechniky bude díky inovativní didaktice a metodice exemplární a přenosná do dalších pracovních skupin. Nově vytvořené pracovní prostředí se má stát díky přestavbě, didaktickém a metodickém přístupu pro žáky atraktivnější, přitažlivější,  a v obdobném školském zařízení takto inovativně zatím ještě se nevyskytující. Dalším cílem projektu je též rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností v anglickém a německém jazyce.

Schválené finanční prostředky 28 901.00 EUR

 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

Sdílet