Poradenství

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÝ PORADCE  – SOŠ ZVOLENSKÁ

Mgr. Němejc Vlastimil

 • Sudý týden
  ST - 10:45 – 11:30
  ST - 12:00 – 14:00
 • Lichý týden
  ST - 8:00 – 11:30

Případné konzultace v jiných termínech po telefonické domluvě na tel. +420 734 252 643.

 

VÝCHOVNÝ PORADCE -  SPŠ Želivského

Mgr. Petrásková Lenka

 • ÚT 11:40 - 13:00

Případné konzultace v jiných termínech po telefonické domluvě na tel. +420 602 651 329.

 

Primární prevence rizikového chování

Školní metodik prevence: Ing. Martina Gerčáková

Konzultační hodiny - Želivského 291, dveře č. 413

 • Úterý 14:05 – 15:00
 • Individuálně po předchozí domluvě kdykoliv.

Kontakt:

Náplň práce školního metodika prevence

 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení.
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování (násilí a šikanování, záškoláctví, kriminalita, vandalismus, ohrožení mravnosti, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, užívání návykových látek, netolismus a gambling, sekty, …).
 • Monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika. 
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s oblastním metodikem prevence, Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky.
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek, adaptačních kurzů či jiných aktivit pro třídní kolektivy.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce s výchovným poradcem školy.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů a metodické pomoci.
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

Kontakt na oblastního metodika prevence

Oblastní metodik prevence: Mgr. Jan Hynek

Konzultační hodiny: Po, Út, Pá 7:00 - 15:30, PPP Strakonice, Plánkova 1132

E-mail: metodik.strakonice@pppcb.cz

Tel.: +420 727 962 263

Školní kariérové poradenství

Na naší škole působí kariérové poradenství jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Školní kariérový poradce připravuje a realizuje s žáky společná i individuální setkání, která
vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní
orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

Dále:

 • doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty;
 • připravuje pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
 • může poradit v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
 • poskytuje konzultace pro zájemce z řad rodičů, včetně případného skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
 • spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami, s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

V případě zájmu můžete kontaktovat

 • Ing. Urbanovou (studenti VOŠ),