Nástavbové studium (dvouleté)

Absolventům učebních oborů škola nabízí následující formy nástavbového studia:

64-41-L/51 Podnikání

  • denní forma vzdělávání
  • délka vzdělávání: 2 roky

64-41-L/51 Podnikání

  • dálková forma vzdělávání
  • délka vzdělávání: 3 roky

Studium je po odborné stránce zaměřeno na výuku ekonomických předmětů, což má přispět zejména k možnosti samostatného živnostenského podnikání ve vyučeném oboru. Uplatnění je i na pozicích vyžadujících vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Základní podmínky pro přijetí

  • Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném oboru (výuční list).
  • Přihláška se podává do 20. 2. 2024. Na tento druh studia se vztahuje jednotná přijímací zkouška.

Pokud byl žák přijat ke studiu (v dubnu) a neuspěje v řádném termínu (v červnu) u závěrečných zkoušek, může nastoupit ke studiu podmínečně. 

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.
Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Zakončení studia

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá dle zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Učební plán