Pokyny k odevzdávání ročníkových prací

Přihlášení k dobrovolné maturitní zkoušce

Rozpis maturitní zkoušky jaro 2021

Složení maturitní komise jaro 2021

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Zdroj: www.edu.cz

 

Společná část maturitní zkoušky  se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.

Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do pátku 26. května 2021. 

Termín profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Podrobnější informace 

Český jazyk a literatura

31.03.2021 nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

Praktická část maturitní zkoušky

Tématické okruhy ke stažení

Důležité termíny maturitní zkoušky 2021

 • 30. 11. 2020
  Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období.  (Žáči s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)

 • Termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
 • 31.03.2021
  Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

 • Termín uvolnění výsledků didaktických testů. Ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den.

 • Termín uvolnění výsledků písemných prací. Výsledky budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
 •  24. května - 26. května 2021
  Didaktické testy 

 • Nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konaných formou didaktického testu nebo písemné práce.

 • Nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.